Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv


Excerpt

Nya funktioner, förbättringar och bugfixar för version 3.7.0

Innehållsförteckning

Table of Contents
stylesquare


Skalstock för utskrifter

Skalstock kan läggas till i valfri utskriftsmall i Malleditorn.

När en sådan mall används för utskrift så kommer skalstocken att skapas. Enhet för skalstocken kommer att hämtas från kompositritningen och antal värden på skalstocken beror på hur lång den definieras i mallen.

I vissa fall kommer enheten att konverteras till en annan, t.ex. om det skulle resultera i tusentals värden vilket då antagligen inte är önskat resultat (om t.ex. mm är satt som enhet och skalstocken skulle få värden som överstiger 1000 så ersätts enheten mm med meter).

Note

Skalstocken är i detta skede enbart implemeterat för utskriften, skalstocken visas inte i förhandsgranskningen.

Inställningar för visning av minusytor

Det går nu att ställa in hur vektorer med minusarea ska visas i viewern och på utskrifter. Verktyg som kan användas för att ändra fyllningsfärg på minusareor kan nu ställas in separat för visning i viewern och för utskrift.

Två nya systemparametrar finns nu tillgängliga, båda kallas Verktyg för minusarea, en under Generella inställningar och en under Utskriftsinställningar. Alla filtermönster som definierats i systemet kan användas som visningsverktyg för bägge inställningarna.

Note

Linjeinställningarna för valda verktyg används inte i detta fall, enbart fyllningsfärg och transparens används.

Generella inställningar (visning i viewern):

Image RemovedImage Added

Utskriftsinställningar:

Image RemovedImage Added

Systemdiagnostiska rapporter

Detta är ett antal rapporter för att hitta data/objekt med problem, t.ex. objekt utan länkar till överliggande objekt, objekt utan länk till vekor eller med multipla länkar till vektorer. 

För mer information se sidan Systemdiagnostiska rapporter . Objektplacering (sökväg) 

Information om var objekt befinner sig i strukturen, ofta kallat sökväg, krävs ofta för att kunna identifiera dem korrekt.

Första implementationen av detta skedde i version 3.6 och nu kan användare utnyttja detta även på följande ställen: 

 • i resultatlistan för snabbsökning
 • Gridlistan
 • i resultatlistan för avancerad sökning
 • Objektrapporter från ovenstående funktioner (fanns tillgängligt i 3.6)

Sökvägen beräknas vid rapporttillfället och tar hänsyn till:

 • systemversion - bara länkar i den valda versionen behandlas
 • objektsäkerhet - bara objekt som användaren har behörighet att se behandlas, detta kan innebära att olika användare får olika resultat för samma sökning
 • systemet kommer även att hämta nödvändiga etikettdata från tabeller för att förbättra läsbarheten för användaren


Objektplacering i Gridvyn:


Objektplacering i snabbsökning


Objektplacering i Avancerad sökning (inklusive nya funktionen Visa länkar)

Rapportmallar

Objektrapporter kan användas för att exportera ett urval av objekt och de kan genereras på olika sätt.

 1. Generisk excelrapport - kan innehålla multipla objektklassflikar

 2. Excelrapport baserad på mall - designad per objektklass och tillgänglig som MS Excel eller Open Document format 

 3. PDF rapport baserad på MS Excel- eller Open Document mall

 4. Wordrapport baserad på MS Word mall

Objektrapporter finns tillgängliga i Sökformulär och Gridvyn.

För mer information se Objektrapporter & Mallar

image2019-5-31_11-36-26.png

Rotera vektorer med snap funktion

Det är nu möjligt att rotera vektorer (enstaka eller flera) och även sätta rotationspunkt.

Rotering kan snappa till vinklar i 15 graders intervall för att enkelt kunna rotera vektorer t.ex. 90 grader.

För mer information se avsnittet Rotera vektorer.


Sparade sökningar

Det går nu att spara avancerade sökning med valt namn så att man kan använda dem senare. De kan även delas med andra användare. 

Spara sökfråga

I fönstret (Anpassad sökning) ställs sökparametrarna in och användaren kan köra sökningen och verifiera resultatet. Om sökningen ska sparas så klickar man på Spara knappen.

Namn - det är inget krav på unikt värde så spara med ett namn som klart anger vad sökningen letar efter.
Class - (skrivskyddat) informerar bara om vilken objektklass som sökningen sker i.
HQL - (skrivskyddat) visar de sökkriterier som utgör sökningen.

Använda sparad sökning

I fönstret för Avancerad sökning väljs knappen Sparad sökning och önskad sökning väljs från listan som visas. Listan visar alla sökningar som användaren själv sparat samt de som andra delat. Välj önskad sökning och tryck på Sök eller Rapport.

Vald frågedefinition visas 

Note

Notera att resultatet för samma sparade sökning kan variera för olika användare då resultatet även beror på vilka behörigheter användaren har till objekt i systemet.


Hantera sparade sökningar

Klicka på knappen Hantera sökningar i sökfönstret för att visa en lista över alla sparade sökningar som man skapat eller någon annan delat med en. Sökningar kan hanteras på följande sätt:

 • radera sparad sökning,
 • dela eller sluta dela med användare eller grupp.

Det är bara möjligt att göra detta för egna sparade sökningar om man inte är medlem av systemrollen HyperDoc Administrator.
Administratörer kan modifiera sparade sökningar som de inte äger. Administratörer kan även se alla sparade sökningar genom att markera valet Visa alla.


Autosummering med beroende till värde i annat fält

Autosummering har kompletterats med ett HQL fält där beroende av värde i annat fält kan definieras.


I detta fält kan en HQL-fråga anges som måste uppfyllas för att summeringen ska utföras. T.ex. kan definieras att en areasummering på plannivå i ett LOA-fält enbart ska räkna med underliggande rum som har värdet LOA i fältet Areaklass.

Note

HQL-frågan måste avse fält i underliggande objektklass som anges i Autosummeringsinställningen annars misslyckas valideringen av frågan.


Integrationer

 1. För temporära ikoner/symboler finns nu en fixedSize parameter tillgänglig. För mer information se Temporal Symbols (Icons)
 2. System ready event subscription för integrerade system finns nu tillgänglig. För mer information se Events subscriptions

Bugfixar och andra förbättringar i denna version

 • [HDC-3286] - icons do not work under IE
 • [HDC-3290] - NPE when trying to export system configuration
 • [HDC-3304] - Problem with Line function in combination with Ortho snap function
 • [HDC-2461] - Proper import of TCD files from HyperDoc databases
 • [HDC-3303] - Inactivated users appear in all "Share" functions.
 • [HDC-3072] - New version of Skyviewer in HDC (3D)


API ändringar

(check /apidocs for more details about new/changed webservices)

 • Issue [HDC-3025] - Quick search object location information

  New Webservice:

  GET ../api/object/path/{classId}/{objectId}

  with optional query param targetClassId - if specified will return paths limited to objects of specified class, otherwise return all paths for object.


 • Issue [HDC-3160] - Sum of area depending on area type

  Changed Webservice:

  POST/PUT ../api/admin/eventplugins


  GET ../api/admin/eventplugins/config/json

  handles optional field hql in configuration for AutoSumResolver.


 • Object Report Templates

  Issue [HDC-3147] - Export reports in PDF format

  Issue [HDC-3146] - System setting for adding customer logo and name in reports (XLS Templates)

  Issue [HDC-3264] - Object Reports in MS Word format

  Advanced search:
  Changed Webservice for exporting search results - for outputTemplateType query param options are:
  noTemplate (XLS spreadsheet without template), xls (with template if present), docx (from doc template), pdf (generated from xls).

  POST /api/search/advanced/objects/<obj_classId>?outputTemplateType=noTemplate

  Excel reports from Grid uses outputType query param (xls,docx,pdf)


  POST api/perspective/metadata/xls/<PerspectiveId>?childClassId=<ClassId}&isBatchExport=false&outputType=xls